สินค้า

เจ็ท คอนเด็นเซอร์ (Jet Condenser)

เจ็ท คอนเด็นเซอร์ (Jet Condenser)

     ด้วยการออกแบบเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสูญญากาศได้อย่างรวดเร็วด้วยลักษณะเฉพาะของ Jet box ซึ่งสามารถสร้างละอองที่มีขนาดเล็กระดับไมโครทำให้พื้นผิวสัมผัสกับไอน้ำมากขึ้น ช่วยลดการใช้กำลังไฟฟ้าได้ 40% ที่ตำแหน่งฉีดน้ำ ดังนั้นเครื่องนี้ทำให้สามารถประหยัดกำลังไฟฟ้าเมื่อเทียบกับตัว condenser อื่นที่มีการใช้ปั๊มที่มี head สูง สำหรับประสิทธิภาพของเครื่องนี้ สามารถดูได้จากผลต่างของอุณหภูมิที่ตำแหน่งเข้าและออกในบริเวณ tail pipe ซึ่งจากการใช้งานจริงมีผลต่างของอุณหภูมิไอที่เข้ากับน้ำที่ออกอยู่ 10 °C ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณที่ 15 °C เนื่องจากใน Jet nozzle มีความเร็วของน้ำที่ฉีดสูง ทำให้เกิดสภาวะสุญญากาศอย่างทั่วถึงได้อย่างรวดเร็ว ณ อุณหภูมิที่ 100 °C ภายในเวลาประมาณ 1.5 นาที