ร่วมงานกับเรา

  • ร่วมงานกับเรา

บริษัท เวลแมน จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

สถานที่ปฏิบัติงาน

: โรงงานสิงห์บุรี

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3

7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ  21-32 ปี
- ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ชาย
- หากมีภูมิลำเนาอยู่ จ.สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สุพรรณบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ประสบการณ์

: 1 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา

:ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เงินเดือน

: ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา

: 2

วันที่ประกาศ

: 21/06/2559

ช่าง CNC  โรงงานสิงห์บุรี
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานสิงห์บุรี
ลักษณะงาน 1. คุมเครื่อง Milling CNC
2. คุมเครื่องตัด Plasma CNC
3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร -อายุ 21-40 ปี
-เพศชาย
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 
ประสบการณ์ -
วุฒิการศึกษา  ปวช.ขึ้นไป
   
อัตรา 2
วันที่ประกาศ 22/6/2559

พนักงานบัญชีต้นทุน

สถานที่ปฏิบัติงาน

: สำนักงานใหญ่

ลักษณะงาน

1.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า/บริการนั้นๆ เช่น ใบกำกับภาษี , ใบให้จัดซื้อ  ,ใบสั่งซื้อ 
2.ตรวจสอบใบPO.
3.จัดหาใบPR ใบPO. ใบเสร็จ และหลักฐานอื่นๆที่จำเป็น เพื่อแนบกับเอกสารและบันทึกลงบัญชี 
4.แจ้งเข้าค่าขนส่ง รวมถึงจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงบัญชีรวมถึงจัดทำใบสำคัญค้างจ่าย
5.กระทบยอดภาษีซื้อในทุกๆเดือน
6.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขา ด้านการบัญชี 
-มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน และงานบัญชีทั่วไปมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MAC 5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
-มีความละเอียด รอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

ประสบการณ์

:1   ขึ้นไป  ยินดีรับนิสิต หรือนักศึกษาจบใหม่

วุฒิการศึกษา

: ระดับปริญญาตรี 

เงินเดือน

: ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา

: 1

วันที่ประกาศ

: 01/06/2559

ช่างกลึง

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานนนทบุรี/โรงงานสิงห์บุรี

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในสายการผลิต หรือเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้ , มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น

ประสบการณ์

2 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา

ปวช ขึ้นไป

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา

โรงงานนนทบุรี 1 ,โรงงานสิงห์บุรี 1

วันที่ประกาศ

22/06/2559

พนักงานบริการ(Service)
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บางศรีเมือง อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี
ลักษณะงาน -ออกไปติดตั้งเครื่องจักรให้กับลูกค้า พร้อมกับทีมช่าง
-ประสานงานกับทุกแผนกภายในบริษัท เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบให้เสร็จไปด้วยดี
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่หน้าไซค์งานเกี่ยวกับการติดตั้ง
-บริการส่งเครื่องจักร /อุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างโรงงาน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศชาย อายุ 20-25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
-สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
-หากเคยผ่านงานด้านการติดตั้งเครื่องจักร หรืองานช่างเครื่องกล ช่างยนต์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
อัตรา : 1
วันที่ประกาศ : 03/08/2558
ช่างเชื่อมประกอบโรงงานสิงห์บุรี
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานสิงห์บุรี
ลักษณะงาน -เชื่อมประกอบชิ้นงานให้ตรงตามแบบ
-เตรียมตัดชิ้นงานให้แผนกกลึง
-ประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง
-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร สามารถเชื่อมงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ , มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น
ประสบการณ์ -
วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไป
   
อัตรา 6
วันที่ประกาศ 22/6/2559