สินค้า

WELL FLOC

WELL FLOC

คุณสมบัติทางเคมี : เป็นเม็ดสีขาวลื่น ทำหน้าที่ตกตะกอนในกระบวนการพักใสน้ำอ้อย
ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
⇒เป็นสารประจุลบทำให้สารที่ไม่ละลายน้ำมีน้ำหนักโมเลกุลสูงขึ้น ทำให้ตกตะกอนได้เร็วสำหรับทำน้ำอ้อยใส
⇒สามารถละลายได้ในน้ำอย่างสมบูรณ์
ประโยชน์ที่ได้ :
⇒สามารถตกตะกอนในระยะเวลาที่รวดเร็วและเหมาะสมซึ่งทำให้น้ำอ้อยใส
⇒ทำให้ถังพักใสและหม้อกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
⇒ระยะเวลาที่น้ำอ้อยอยู่ในถังพักใสน้อยลง ลดค่าสีน้ำเชื่อมและการสูญเสียน้ำตาลซูโครสที่เกิดจากแปลผกผันในถังพักใส
⇒การสูบน้ำทิ้งจากโคลนจะดีขึ้น ส่งผลให้กรองค่า % pol ต่ำ
ข้อแนะนำ :
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังมากเกินไป เมื่อผิวหนังหรือเสื้อผ้าที่เปื้อนสารควรล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำ